Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nejvyšší soud se vyslovil k bezpečnosti dětí na táboře

koupani reka ste  3  galerie-980Dne 14. 1. 2015 rozhodnul Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 8 Tdo 1028/2014 otázku zavinění v mediálně známé kauze utonulého chlapce na letním táboře. Obvinění byli nejdříve uznáni vinnými, že z nedbalosti způsobili smrt tím, že porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich postavení (vedoucích tábora). Jelikož však plavecké závody na dětském táboře žádný předpis neupravuje, byli odsouzení za porušení obecné prevenční odpovědnosti podle § 415 občanského zákoníku.

Obviněný hlavní vedoucí tábora ačkoliv měl zajišťovat bezpečnost svěřených osob, při plavecké hře předal odpovědnost za účastníky hry nezkušeným oddílovým vedoucím, ačkoliv si byl vědom, že plavání na otevřené a hluboké vodě je spojeno se zvýšeným rizikem pro zdraví a život plavců, a z místa hry odjel ještě před jejím začátkem. Obviněná oddílová vedoucí neprovedla kontrolu vzdálenosti lodí od břehu ani hloubky vody, a dala pokyn plavcům ke skoku do vody. Přitom si byla vědoma toho, že plavce nedoprovází záchranné motorové plavidlo. Když pak chlapec začal tonout, motorové plavidlo s členem Hladinové záchranné služby bylo příliš vzdáleno a nemohla mu být včas poskytnuta pomoc, což vedlo k jeho utonutí.

Tento pohled Nejvyšší soud obrátil, když poukázal na to, že nespatřuje nedbalost v tom, že obviněný spoléhal na členy Yacht clubu, neboť byl ujištěn, že jsou schopni s Hladinovou záchrannou službou bezpečnost plavců zajistit. Obdobně obviněné nelze vytýkat, že se po dohodě s členy Yacht clubu spolehla na zkušeného vodního záchranáře. Pokud možná rizika na místě samotném správně nevyhodnotili ani profesionální záchranáři a situaci nepovažovali za nebezpečnou, nelze toto hodnocení požadovat po obviněných. Obvinění nepostupovali hazardérsky, laxně či nadměrně neopatrně a pro ochranu života a zdraví plavců učinili vše, co s ohledem na své životní znalosti a zkušenosti považovali za důležité a co po nich bylo možno rozumně požadovat, uzavřel soud.

Na závěr pak ještě dodal, že zde existuje zájem společnosti na provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže, a proto je třeba vážit si osob, které činnost s dětmi a mládeží dobrovolně, ve svém volném čase a často za minimální finanční ohodnocení provozují, a neklást na ně přemrštěné nároky nad rámec obecně závazných právních předpisů.

Více na: http://www.codexisuno.cz/1A4