Svátek má Michaela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

SPOLKY - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A LHŮTY K PROVEDENÍ ZMĚN

1390553078 zakonik-1S účinností k 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který do tohoto data poskytoval právní úpravu občanským sdružením. Právní úprava byla zařazena do zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Jednou z velkých změn, kterou NOZ přinesl, je tzv. transformace občanských sdružení na spolky a organizačních jednotek sdružení na pobočné spolky.

I přesto, že tento proces proběhl automaticky (§ 3045 odst. 1 NOZ „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona.“), NOZ stanovil určité povinnosti, které tyto právnické osoby musejí provést samy.

První důležitý termín – 1. 1. 2016

Do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ, tedy do 1. 1. 2016, jsou spolky povinny přizpůsobit svůj názevpožadavkům NOZ. Název spolku musí nyní obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo alespoň zkratku „z. s.“ (§ 216 NOZ). Toto ustanovení doplňuje obecné náležitosti názvu právnické osoby uvedené v § 132 a násl. NOZ. Obecně, název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby, musí obsahovat označení její právní formy, nesmí být klamavý a dále musí respektovat pravidla pro užití jména člověka, příjmení či příznačného prvku názvu jiné právnické osoby. Výjimka z tohoto ustanovení je upravena v § 3042 NOZ, dle kterého právnická osoba není povinna přizpůsobit svůj název požadavkům NOZ tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. Domnívám se, že pro naprostou většinu existujících spolků toto ustanovení není prakticky aplikovatelné.

Celý článek na www.epravo.cz.