Svátek má Václav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme naše členy: Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s.

Sdružení Most k životu obrazekPřerovské Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. je nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti. Sdružení vzniklo v roce 1998 a jeho cílem je integrace osob se zdravotním postižením bez rozdílu věku, typu a stupně postižení do společnosti. Usilujeme o to, aby děti, mládež i dospělé osoby se zdravotním postižením mohly žít ve své rodině, se svými kamarády a s námi všemi v našem městě. V roce 1999 zahájila činnost chráněná dílna, poslední změnou v zákonu o zaměstnanosti byla chráněná dílna přejmenována na chráněná pracovní místa (CHPM), ve kterém zaměstnává zdravotně postižené bez rozdílu zdravotního postižení i s těžkým mentálním postižením. Hlavním cílem CHPM je podporovat sebedůvěru a seberealizaci zaměstnanců, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a prostřednictvím zaměstnání předcházet jejich sociálnímu vyloučení. 

O programech a službách Sdružení se podrobněji dočtete v článku níže.

PROGRAMY A SLUŽBY SDRUŽENÍ:

Program zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Chráněný trh práce (chráněné dílny): keramická - výroba dekorativních předmětů, šicí - šití různých výrobků pro domácnost, tkalcovská - tkaní koberců, polštářů a tašek, košíkářská - pletení košíků z pedigu. Zakoupením výrobků podpoříte zaměstnávání  osob se zdravotním postižením.

Služby sociální prevence dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Sociální rehabilitace

Informace o možnosti získání pracovního místa zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce. Služby jsou uživatelům soc. rehabilitace  poskytovány bez úhrady.

Informace o realizaci projektu Sociální rehabilitace rok 2018:

•      Posláním Sociální rehabilitace je podpora rozvoje schopností a dovedností osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a posilování jejich návyků potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného pracovního uplatnění.

•      Podpora uživatelů probíhá v rámci individuálních a skupinových setkání. Při individuálním setkání se věnujeme společně zakázce klienta – hledání zaměstnání, oslovení zaměstnavatele, práce s počítačem, informace v oblasti sociálního pojištění a zabezpečení…

•      Skupinové aktivity jsou zaměřeny na výuku práce s počítačem a na probírání témat z oblasti trhu práce v rámci Job klubů

Témata job klubu

•      V rámci Job klubů jsou pro uživatele zařazeny praktické nácviky potřebných dovedností (práce s počítačem, probírání pracovně právních předpisů, dále jak vhodně telefonicky, či emailem reagovat na pracovní nabídku, jakým způsobem správně sestavit motivační dopis, strukturovaný životopis, příprava na výběrové řízení – jak úspěšně zvládnout výběrové řízení, jak vhodně reagovat na otázky zaměstnavatele, praktický nácvik výběru vhodného oblečení na pracovní pohovor, co je a k čemu slouží networking, základní typologie osobnosti...).

Kurz práce na PC

•      Uživatelům služby Sociální rehabilitace je k dispozici moderně zařízená počítačová učebna s 8 PC s LCD monitory. Všechny PC mají přístup na internet a jsou vybaveny běžnými kancelářskými programy. Uživatelé služby mají možnost využít individuální konzultace ( podpory) při práci s PC.

•      Mezi probíraná témata práce na počítači patří například: práce s programem Word – vytváření a formátování dokumentů, vkládání čísla stránek, záhlaví, kontrola pravopisu a gramatiky, základní úprava fotografií, vytváření tabulek a grafů v programu Excel, práce s emailem – zakládání emailu, práce s elektronickou poštou, včetně vkládání a odesílání příloh

Úspěšnost služby za dobu trvání projektu:

Rok 2016: 8 uživatelům se podařilo nalézt zaměstnání, 1 nastoupil a absolvoval rekvalifikační kurz

Rok 2017: zaměstnání si našlo 12 uživatelů, 2 uživatelům se podařilo zajistit zlepšení finanční situace v rámci veřejné služby

Rok 2018: zaměstnání si našlo 5 uživatelů, 2 uživatelé nastoupili na rekvalifikační kurz, u 2 uživatelů vyřízen plný invalidní důchod

Sociálně terapeutická dílna

Poskytuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením při zdokonalování sociálních a pracovních návyků a dovedností. Služby jsou uživatelům soc. terapeutické dílny  poskytovány bez úhrady.

Informace o realizaci projektu Sociálně terapeutické dílně  rok 2018:

Ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Cílem služby sociálně terapeutické dílny je podpora sebedůvěry a seberealizace uživatelů, rozvíjení jejich dovedností a prostřednictvím pracovní terapie zlepšení kvality jejich života, předcházení sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ohrožené sociální exkluzí bez rozdílů zdravotního postižení ve věku 18 – 64 let.

Uživatelé jsou vedeni k samostatnosti a soběstačnosti, pravidelně dochází k nácviku přípravy pokrmů a sebeobsluze (studená i teplá kuchyně, příprava moučníků, apod.), v rámci pracovní terapie se zdokonalují v  pracovních návycích  a dovednostech, pracují s různými materiály (keramická hlína, pedig, papír, vlna, dřevo, textil a další), ze kterých poté tvoří zajímavé výrobky. V sezonním období je snaha o údržbu zahrady naší organizace a jejího blízkého okolí. Součástí bývají skupinová setkání, která jsou spojována s medializovanými a diskutovanými zprávami a tématy.

Díky poznávacím návštěvám přichází uživatelé do kontaktu se sociálním prostředím, orientují se v prostoru a získávají přehled o aktuálním dění v jejich okolí (návštěvy výstav, úřadů a pošt, exkurze, poznávání blízkého okolí a přírody).

Uživatelům je k dispozici pracovní dílna, učebna a malá posilovna. Dále mohou využívat i počítačovou učebnu.V rámci služby je prosazován individuální přístup ke klientům, a to díky sestavování individuálních půlročních plánů. 

V průběhu realizace projektu službu využívalo 12 uživatelů.

Program integrovaných zájmových aktivit

Keramický ateliér pro zájemce všech věkových kategorií.

Služby občanům

Praní a žehlení prádla, kopírování.

Více o Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. najdete na stránkách http://www.mostkzivotu.eu.